Continuu e jocul pentru copilul din tine

Descoper? ?i joac? jocul pentru copilul din tine, continuu! De ce? Copiii se joac? de-a orice î?i pot imagina sau le este insuflat în imagina?ie prin fic?iunile vehiculate în jurul s?u. Fie c? vardistul împu?c? ho?ul, fie c? ho?ul este împu?cat de vardist, ambii î?i prezint? rolul creând atmosfer? ?i teatralitate. Dar, vai, ceva se pierde în cursul trecerii la maturitate ?i aceasta produce suferin?? ?i pierderi.

Ca ?i multe alte fiin?e, omul se na?te cu instinctul explor?rii mediului înconjur?tor, iar acest instinct se manifest? ini?ial prin joac?.

În lucrarea sa fundamental? pentru formarea actorului modern, Viola Spolin ?ine s? sublinieze înc? de la început ?i urm?torul aspect.

”Nu exist? o cale corect? sau gre?it? de a rezolva o problem?. Exist? o singur? cale de înv??are – cercetarea proprie, experimentarea, adic? s? treci tu însu?i prin proces.

Înv???m din experien?? ?i prin experimentare ?i nimeni nu înva?? pe nimeni nimic. Acest lucru este adev?rat atât pentru copilul care trece de la mi?c?ri dezordonate la mersul în patru labe ?i apoi la primii pa?i, cât ?i pentru omul de ?tiin?? cu ecua?iile sale.

Dac? mediul înconjur?tor o permite, oricine poate înv??a ceea ce vrea s? înve?e ?i dac? individul o permite, mediul înconjur?tor îl poate înv??a tot ceea ce are de înv??at. „Talentul” sau „lipsa de talent” nu au nici o leg?tur? cu asta.” [1]

Indirect, Viola Spolin atrage aici aten?ia c? formatorul de actori este el însu?i de format în spiritul înlesnirii ?i nu al pred?rii ?i c? ceea ce are de înlesnit acesta este tocmai explorarea individual?, de c?tre studentul actor, a posibilit??ilor sale actorice?ti, orientând ?i canalizând descoperirile ?i deprinderile ?i preparând terenul pentru ca actorul novice devenit practicant s? poat? continua drumul c?tre performan?a artistic?. Un drum pe care îl va avea de f?cut tot prin explorare individual?, îns? singur, informal, purtat de propriile ?eluri artistice ?i, totodat?, presat de lumea industriei spectacolului, televiziunii ?i a cinematografiei care îl va pune în situa?ia, de multe ori dramatic?, a mersului pe muchie de cu?it între a sluji arta ?i/sau a satisface capriciile cererii de divertisment.

Dar s? observ?m c?, de?i se adreseaz? cu prec?dere formatorilor de actori, în acest pasaj, Viola Spolin se refer? de fapt la un caz mult mai general decât acela specific actoriei. Într-adev?r, dac? privim cazul general al oric?rui tip de înv??are, dintr-o perspectiv? în care s? includem nu numai transmiterea cuno?tin?elor ?i abilit??ilor ci ?i dobândirea lor, se poate desprinde un adev?r profund, valabil pentru toate domeniile. Nimic din ceea ce umanitatea a cunoscut ?i este valabil nu s-a înv??at ini?ial altfel decât trecând printr-o experien?? sau un printr-un experiment desf??urat în mediul înconjur?tor. Înv??area prin predare/transmitere de cuno?tin?e este întotdeauna ulterioar? descoperirii ?i valid?rii în experien??. Ca urmare, formatorul este de privit ca o parte a mediului înconjur?tor. Acesta nu ”pred?”, ci cel mult orienteaz? ?i faciliteaz? înv??area prin descoperire. Utilizând limbajul tehnic consacrat, se poate spune c? la baza întregului proces de înv??are stau experien?ele individuale de înv??are informal? – descoperirile. În ultim? instan??, studentul, cel aflat în formare, în orice domeniu ar fi deci de privit ?i tratat ca un cercet?tor în devenire ?i nu ca un înregistrator de cuno?tin?e ?i practicant de re?ete standard.

Dar ce nu trebuie s? uite nimeni este c? cel care poate înv??a direct de la mediu este doar copilul din el. Ca urmare, prima ?i cea mai important? lec?ie a dezvolt?rii personale este urm?toarea.

Îngrije?te-te de copilul din tine, caut?-l încontinuu, nutre?te-l, cultiv?-l… Descoper? ?i joac? jocul pentru copilul din tine, continuu!

 

[1] Spolin V., 2008. Improviza?ie Pentru Teatru, în Mihaela Balan-Be?iu (trad.) – Viola Spolin Manual De Tehnici Pedagogice ?i Regizorale, UNATC PRESS Bucure?ti, edi?ie electronic?, p. 3

 

* Acest text este preluat cu adapt?ri din lucrarea ” Dezvoltare Continu? prin Arta Actorului pentru Non-Actori”, autor: Smaranda Caragea  (tez?de doctorat), în curs de publicare.