12 motive sa alegi un curs de actorie pentru copilul tau

articol de Smaranda Caragea

Cum ?tiu dac? i se potriveste copilului meu un curs de actorie?

Copiii sunt mici exploratori. Exploratori ai spa?iului în care se afl?, ai obiectelor care se g?sesc în el, ai interac?iunii obiectelor, ai rela?iilor ?i raporturilor interumane, ai lumii lor interioare ?i exterioare, ai emo?iilor ?i comportamentelor. Copiii sunt mici cercet?tori curio?i. Orice poate fi stimul pentru ei, ca e obiect, ca e om sau tr?ire interioar?.

?ti?i ce este un „cercet?tor hoinar”?
Este acel cercet?tor care în timp ce caut? ceva descoper? altceva, are o revela?ie despre un anumit lucru pe care nu îl avea în vedere la începutul scormonirii sale.

Copiii sunt prin excelen?? cercet?tori hoinari.
De exemplu un copil m?nânc? piure cu pui, se joac? în farfurie, m?nânc? încet, rearanjeaz? alimentele în farfurie. P?rintele întreab?: „Nu ?i-e foame sau nu î?i place?”. Copilul tace. Se joac? în farfurie. P?rintele întreab? iar. Copilul r?spunde cu o întreabare din senin: „Cât dureaz? z?pada la munte?”. Noi ca adul?i am spune: „Iar îi zboar? mintea!” Sau „se alint?” sau „ai auzit ce te-am întrebat? Nu î?i place sau nu ?i-e foame?”. Copilul începe s? povesteasc? despre cum au fost ei la munte când era mai mic ?i s-au dat cu sania ?i acolo era ?i un câine mare ?i lui nu i-a fost fric? s?-l ating?, bine la început i-a fost fric?, dar a v?zut c? nu mu?c? atunci cand feti?a a pus mâna ?i atunci a mers ?i el ?i câinele era cât o ma?in? ?i bla bla bla bla…P?rintele: „Hai s? mânc?m!”.

Dar micul cercet?tor hoinar a v?zut un munte de piure in farfurie, alb, ca z?pada, cândva s-a dat cu sania pe derdelu?, erau mul?i copii întin?i pe s?niu?ele lor – buc??ile de pui ?i i-ar mai pl?cea s? se dea cu sania – 234 gânduri comprimate ?i un salt la concluzie: „Cât dureaz? z?pada la munte?”. Acesta este micul cercet?tor hoinar.

De ce povestea micului hoinar? Pentru c? el este subiectul principal. El este participantul perfect la un curs de actorie. De ce?

1. Copilul este vis?tor.

Tu ca p?rinte îl întrebi ceva ?i el î?i r?spunde altceva sau nu se uit? pe unde merge sau pare c? nute ascult? atunci când îi vorbe?ti. Teatrul ?i actoria au menirea de a-l aduce pe copil în „aici ?i acum”. Jocurile ?i exerci?iile îl fac pe copil s? stea în prezent dar nu îi neag? tendin?a de visare. Din joc în joc, cel mic î?i cre?te capacitatea de concentrare.

2. Copilul este curios.

Pune multe întreb?ri, cerceteaz? spa?ii noi, este deseori intruziv, dezmembreaz? juc?rii, se pierde în detalii. Ei bine, copilul vrea s? afle mai mult despre lume ?i sine. Actoria este o activitate exclusiv bazat? pe experien?? concret? care exploateaz? spiritul curios organizând activit??ile în etape, pune ordine în gânduri ?i orienteaz? c?tre obiectiv.

3. Copilul este „timid”.

Copilul se ascunde în spatele p?rintelui, caut? mereu o zon? de confort, pare speriat atunci când este expus, prefer? s? verifice r?spunsul cu p?rintele înainte de a-l da sau nu se simte în largul lui atunci când este privit. Actoria nu este doar pentru cei mai extroverti, actoria prin jocurile pe care le propune îl ajut? pe copil s? se implice treptat, astfel expunandu-se. Fiind implicat în joc copilul uit? c? este privit. Cu fiecare expunere copilul cap?t? curaj, î?i extinde zona de confort ?i î?i cre?te stima de sine.

4. Copilul este curajos.

Copilul se expune deseori pericolelor, împinge limitele, încearc? lucruri noi f?r? team?, vorbe?te liber ?i nu se teme de expunere. Jocurile în care va fi angajat au menirea de a-l face pe copil s? ia decizii, sa vad? op?iunile pe care le are, s? subordoneze ac?iunile unui scop. Copilul va înv??a despre diferen?a dintre incon?tien?? ?i curaj. Despre care sunt consecin?ele ac?iunilor noastre ?i care sunt limitele de expunere.

5. Copilul are imagina?ie bogat?.

Copilul inventeaz? pove?ti, sau are prieteni imaginari, „înflore?te” experien?e reale, sau deseneaz? lucruri la care nu te-ai fi a?teptat. Felicit?ri! Copilul t?u este creativ! E o lume imaginar? ?i una real? din care se poate inspira ?i pe care o poate explora. Ii va fi u?or s? improvizeze ?i s? se implice în jocuri, astfel va cunoa?te lumea mai bine ?i va afla lucruri despre sine.

6. Copilului îi place mai mult s? priveasc? decât s? ac?ioneze.

Actorii sunt buni observatori ai lumii, ai detaliilor, ai rela?iilor, ai oamenilor cu particularit??ile lor. Pentru micul observator atelierul de actorie poate fi o mare surs? de inspira?ie, diversitatea de activit??i îl va stimula, exploatarea spiritului de observa?ie îl va îndrepta treptat c?tre ac?iune ?i î?i va descoperi ?i dorin?a de implicare.

7. Copilul imit? bine.

Copilul imit? prieteni, educatori sau profesori, p?rin?ii sau alte persoane pe care le observ?. Perfect! Mimetismul este un proces de înv??are, dar pentru ca lucrurile s? nu r?mân? superficiale, vom folosi aceast? calitate a copilului pentru a-l înv??a s? în?eleag? din exterior în interior personajul, s? identifice inten?ii ?i emo?ii. Copilul va înv??a s? î?i pun? întreb?ri ?i î?i va dezvolta gândirea critic?.

8. Copilul este vorb?re?.

Vorbe?te întrebat, vorbe?te singur, vorbe?te mult, vorbe?te în timpul orelor, vorbe?te în somn, vorbe?te cu oameni noi, vorbe?te f?r? team?. Semne clare ca cel mic are o imagina?ie bogat?, este curajos, este liber, este curios, este deschis sau este timid ?i are nevoie s? î?i acopere cumva timiditatea este felul lui de a face fa?? stresului. Oricare ar fi motivul jocurile de actorie îl vor ajuta pe copil s? înve?e s? asculte, sau s? î?i st?pâneasc? emo?iile, sau s? î?i elibereze surplusul de energie.

9. Copilul nu are r?bdare.

Nu poate asculta pân? la capat, un joc îl plictise?te repede, orice activitate nu poate fi dus? cu u?urin?? la bun sfâr?it. Este locul ideal pentru antrenamentul r?bd?rii! Jocurile ?i exerci?iile în care va fi implicat îl vor ajuta s? î?i creasc? treptat capacitatea de concentrare asupra unei singure activit??i ?i va sim?i cum e s?-?i investeasc? energia ?i nu s? ?i-o risipeasc?.

10. Copilului îi place s? se joace singur.

Este genul de copil care petrece mult timp singur, în parc sau la locurile de joac? se integreaz? mai greu, nu pare s? se plictiseasc? cu sine însu?i. Copilul are o lume interioar? bogat?! Avem nevoie de el în grupa de actorie! Stimulat în cadrul jocurilor de creativitate, imagina?ie, concentrare, r?bdare sau improviza?ie, „copilul singuratic” încurajat s? aduc? în joc resursele sale interioare va c?p?ta încredere în ce ?tie ?i poate ?i î?i va gasi locul în grup!

11. Copilului îi place s? fie în centrul aten?iei.

Copilul c?ruia îi place s? ias? în eviden??, vrea s? se afle în miezul lucrurilor, uneori este vorba doar despre el, se simte minunat s? fie privit! Perfect! „Micul actor” are nevoie de aten?ie, aici o va primi, dar în acela?i timp va înv??a s? colaboreze ?i s? ofere, s? primeasc? ?i s? dea, va afla despre m?sur? ?i momentul potrivit.

12. Copilul „n-are stare”.

Se foie?te, se fâ?âie, î?i schimb? locul, vrea mereu altceva. Cel mai probabil copilul t?u are nevoie s? fie antrenat în jocuri care îl ?in în prezent, dar în acela?i timp îl las? s? viseze. Cursul de actorie este potrivit pentru el!

Ce ne dezvolt? actoria?

Arta dramatic? î?i are originea în impulsul de a ilustra experien?ele umane, de a comunica despre în?elegerea acestor experien?e ?i de a le da form? ?i sens. Acesta este un impuls natural care a creat avantaje ecologice, socio-culturale, conducând la modalit??i puternice de exprimare ce prezint? o mare varietate de forme ?i stiluri. Totodat?, arta dramatic? r?spunde nevoii umane de a crea pun?i între ceea ce este real, concret ?i bazat pe informa?ie ?i ceea ce este fic?ional, simbolic ?i rod al inspira?iei.

Din perspectiva modului de expresie specific, arta dramatic? este un proces interactiv, creativ, care îi determin? pe practican?i s? dezvolte rela?ii unii cu ceilal?i ?i cu mediul înconjur?tor ?i le ofer? prilejuri de a examina experien?e umane prin intermediul personajelor ?i situa?iilor din via?a de zi cu zi, dar ?i nemaiîntâlnite, excep?ionale, în care oamenii interac?ioneaz? tr?iesc tensiuni, rezolv? conflicte ?i dau sens lumii.

Experien?a acumulat? în ??rile în care studiul artei dramatice ?i-a f?cut loc în înv???mântul general a scos în eviden?? urm?toarele dimensiuni de dezvoltare personal? în care educa?ia dramatic? contribuie specific.

 

Dezvoltarea emo?ional?

Arta dramatic? le permite practican?ilor s? experimenteze situa?ii similare cu cele din via??, s? fac? alegeri ?i s? î?i asume responsabilitatea pentru consecin?ele ac?iunilor lor, într-un mediu sigur ?i ofertant – studioul.

Asumându-?i roluri, practican?ii dobândesc satisfac?ii ?i o con?tiin?? de sine ?i de al?ii, îmbog??it?, dintr-o palet? larg? de perspective.

 

Dezvoltarea din perspectiv? psihosocial?

Drama se înva?? în grup, conlucrând ?i comunicând pentru a realiza o produc?iile destinate recept?rii ?i aprecierii de c?tre public ?i critici. Practicarea dramei conduce la acumul?ri de experien?e sociale, interactive ?i conlucrative concrete prin care se descoper? necesitatea g?sirii unui echilibru complex, unei armoniz?ri între:

  • spiritul de competi?ie ?i cel de cooperare;
  • control ?i autocontrol;
  • st?pânirea instinctelor ?i urmarea instinctelor;
  • a pre?ui ?i a fi pre?uit;
  • a (se) impune prin autoritate ?i a (se) impune prin empatie;
  • a asculta ?i a spune;
  • a fi ra?ional – a fi pasional;
  • voie – nevoie – necesitate;
  • putin?? – pricepere – dorin??;

 

Dezvoltarea din perspectiv? socio-cultural?

Educa?ia dramatic? îi ajut? pe cei ce o aprofundeaz? s? în?eleag? mediul social ?i cultural, integrând experien?e ?i cuno?tin?e actuale ?i istorice.

Drama reflect? contextele sociale, culturale ?i istorice ?i, în acela?i timp, le influen?eaz? pe cele existente. Din acest motiv, sprijinindu-se pe educa?ia dramatic? ?coala poate cultiva respectul ?i aprecierea pentru o varietate de valori ?i de culturi.

 

Dezvoltarea din perspectiv? estetic?

O educa?ie în arta dramatic? creeaz?, prin intermediul rolurilor ?i situa?iilor puse în scen?,  prilejul examin?rii de experien?e umane dând sens ideilor ?i emo?iilor relevate ?i de a judeca pe baze concrete, la justa sa valoare, contribu?ia esen?ial? a acestei arte la îmbog??irea estetic? a mediului de via??. Educa?ia în arta dramatic? ofer? cadrul pentru a aprecia în general artele pe baze critice mai rafinate ?i dezvolt? cu prec?dere cuno?tin?ele ?i capacitatea de apreciere critic? legate de teatru, film, produc?ii de televiziune ?i new-media.

 

Dezvoltarea din perspectiv? intelectual?

Educa?ia în arta dramatic? contribuie la dezvoltarea intelectual? crescând capacitatea de a gândi ?i de a se exprima natural ?i creativ, antrenând curiozitatea, inventivitatea, flexibilitatea ?i reflec?ia critic?.

Exersarea înv???rii experien?iale în contextul artei dramatice antreneaz? ?i învigoreaz? toate cele patru moduri de integrare a experien?ei în cunoa?tere: divergent, asimilativ, convergent ?i acomodant. Prin aceast? calitate de a func?iona ca o gimnastic? psihofizic?  capabil? s? antreneze flexibilitatea între modurile de înv??are ea faciliteaz? cre?terea performan?elor de înv??are în toate celelalte domenii, în m?sura în care studen?ii sunt real motiva?i. De asemenea, antrenând spontaneitatea ?i intui?ia, educa?ia în arta dramatic? faciliteaz? conexiunile cognitive între situa?ii diferite sau domenii diferite dând prilejul descoperirilor personale ?i motiva?iei pentru a face efortul cerut de necesitatea de integrare a cuno?tin?elor în totalit??i transdisciplinare ?i a le transforma astfel în abilit??i, competen?e ?i, în cele din urm?, în capital de cunoa?tere.

 

* Acest text este preluat cu adapt?ri din lucrarea Dezvoltare Continu? prin Arta Actorului pentru Non-Actori”, autor: Smaranda Caragea (tez?de doctorat), în curs de publicare.