Despre noi

DESPRE NOI

 

Continuu – Studio pentru Dezvoltare prin Art? concepe cursuri ?i evenimente în domenii artistice ?i terapeutice. Po?i participa la cursuri de actorie, teatru, art-therapy, anima?ie etc. Se adreseaz? copiilor, adolescen?ilor ?i adul?ilor, precum ?i organiza?iilor, prin ateliere concepute pe baza cerin?elor speciale ale acestora.

Continuu – Studio pentru Dezvoltare prin Art? este locul în care artele se întâlnesc, se îmbin?, se completeaz? ?i poten?eaz? reciproc, pentru a-?i oferi într-un final spa?iul ideal pentru o dezvoltare continu? ?i complet?.

Deschis în 2017 la ini?iativa Smarandei Caragea, actri?? ?i trainer cu peste 10 ani de experien??, doctor în teatru aplicat, Continuu Studio î?i pune la dispozi?ie o gam? variat? de cursuri de dezvoltare continu? prin arta actoriei, art-therapy, psihoterapie, desen, anima?ie etc, adresate tuturor vârstelor.

Colabor?m cu traineri cu o bogat? experien?? în domeniul lor de activitate, pentru a-?i oferi de fiecare dat? cele mai eficiente mijloace prin care te po?i cunoa?te, în?elege ?i dezvolta mai departe.

Loca?ia noastr? central?, aten?ia deosebit? pe care o acord?m fiec?rui client, ?i mai ales standardele înalte de calitate pe care ni le impunem în mod constant – toate acestea recomand? Continuu Studio ca alegerea ideal? atunci când î?i dore?ti s? urmezi cursuri de dezvoltare personal? continu?.

Despre oferta noastr? pe larg

ATELIERE PENTRU COPII

Vârsta copil?riei este ideal? pentru a experimenta prin intermediul jocului ?i al actoriei. Copiii, precum ni?te mici bure?ei, au sim?urile activate ?i gata s? fie stimulate în orice moment.

Cum ar fi s? înve?i ceva doar jucându-te? S? înve?i, dar s? nu scrii, s? nu ai teme, s? po?i s? gre?e?ti f?r? s? fii certat.

Într-un atelier de jocuri de actorie NU exist? gre?eal?, exist? doar ÎNCERCARE. ?i cu fiecare încercare…“descop?r ceva nou ?i m? ?i distrez împreun? cu colegii mei”.

Într-un astfel de curs, joaca ?i jocul nu sunt interzise – ele sunt chiar obligatorii!

Pot s? fiu cine vreau ?i cum vreau eu, împrumut m??ti ?i explorez situa?ii noi, ?i a?a aflu despre mine de ce anume sunt în stare, dar ?i c? pot mult mai mult.

 

Ce este “Drama” sau “Arta actorului”?

Drama este în acela?i timp o c?l?torie de investigare a lumii prin intermediul fic?iunii înscenate ?i o form? de art?, care le ofer? elevilor oportunitatea de a explora, de a integra ?i înv??a, invitându-i s? descopere ?i analizeze probleme, idei, emo?ii sau evenimente, prin intermediul rolurilor ?i situa?iilor care pot fi extrase din realitate sau din imagina?ie.

Drama reflect?, dar ?i influen?eaz?, contextele sociale ?i culturale, permite l?rgirea universului de idei ?i valori al copiilor, prin în?elegerea rolurilor, contribuind astfel la dezvoltarea curiozit??ii în leg?tur? cu prorpiile vie?i, ?i sco?ând la iveal? ceea ce conteaz? cu adev?rat pentru ei din punct de vedere emo?ional, creativ, intelectual ?i atitudinal.

Unul dintre cele mai valoroase beneficii ale studierii dramei este faptul c? le permite copiilor s? ia decizii, s? î?i asume responsabilitatea consecin?elor ac?iunilor lor, într-un mediu protejat, prin respect ?i colaborare.

Drama are la baza modelul de înv??are experien?ial? care const? în alternarea modalit??ilor de raportare la mediu: între a reflecta ?i a ac?iona ?i între a sim?i ?i a gândi.  Înv??area se face prin experimentare ?i explorare a mediului de via??, prin intermediul fic?iunii transpuse în realitate scenic? sau de studio, prin implicare la toate nivelurile (intuitiv, fizic, intelectual). Astfel, se înlesne?te o rela?ionare organic? cu mediul ?i o dezvoltare psihofizic? armonioas?. Din aceast? perspectiv?, nu putem vorbi de talent sau de lips? de talent pentru dram?, ci din contr?, de o capacitate individual? de a experimenta – o capacitate care poate fi dezvoltat? într-o m?sur? semnificativ? pentru orice elev, indiferent de cât de mult i-a fost inhibat? aceasta de experien?ele anterioare.

Care sunt principiile de baz? ale modelului de inv??are experien?ial??

 1. Procesul, nu Succesul
 • înv??area trebuie v?zut? ca un proces, ?i nu în termeni de rezultate.
 • cu cât procesul este mai bine în?eles cu atât succesul este mai vizibil.
 • este important? angajarea elevilor într-un proces care s? le îmbun?t??easc? performan?a de înv??are.
 1. Orice înv??are este o reînv??are
 • înv??area este cel mai bine facilitat? de un proces care decurge din credin?ele ?i ideile anterioare ale elevilor despre un subiect.
 • elevii pornesc de la ceea ce deja cunosc, pe baza acestor informa?ii ei testeaz?, examineaz?, integreaz? si dezvolt? noi idei.
 1. Înv??area cere solu?ionare
 • În procesul de înv??are este necesar? alternarea modalit??ilor de raportare la mediu: între a reflecta ?i a ac?iona si între a sim?i ?i a gândi.
 1. Înv??area ca proces holistic de adaptare la lume
 • Se pune accent pe func?ionarea integral? dar ?i integrat? a persoanei care gânde?te, simte, percepe ?i se comport?.
 1. Înv??area prin interac?iune
 • Înv??area se face atât pornind de la sine ?i prin sine, cât ?i pornind de la ceilal?i, împreun? cu ceilal?i, de la mediul înconjur?tor ?i prin acesta.
 1. Înv??are prin încercare
 • Se încurajeaz? încercarea ?i eliminarea gre?elii în cadrul procesului de înv??are.
 • Nu exist? modul “corect” sau “gre?it” de a rezolva majoritatea problemelor – fiecare o face în felul s?u, atâta timp cât orice ac?iune a sa este orientat? c?tre problem? în sine.

 

De ce ar alege un p?rinte un atelier de actorie pentru copilul s?u?

Un astfel workshop pune accentul pe comunicarea real?, f?cându-i pe cei mici s? uite pentru dou? ore de comunica?ie (mijloacele de comunicare) ?i s? revin? la acele acte simple de convie?uire care duc la descoperirea a ceeea ce fiin?a uman? are de oferit prin expresivitatea sa.

Copiii au tendin?a s? reduc? toate interpret?rile ac?iunilor lor, sau ale evenimentelor care se petrec în jurul lor, la „bine” ?i “rau”, nuan?ele fiind mai greu identificate. Atelierul nostru  î?i propune ca, prin intermediul tehnicilor de teatru, s? îi aduc? pe cei mici în varii situa?ii care s? îi ajute s? identifice rapid emo?iile sau sentimentele resim?ite, pentru ca ulterior s? reu?easc? s? comunice mai u?or cu cei din jur.

Experimentarea diferitelor ipostaze în conven?ia teatral? creeaz? un precedent, dezvoltând astfel capacitatea copiiilor de a empatiza sau a rezona mai u?or în cadrul situa?iilor de via?? ulterioare, antrenând de fapt intui?ia.

Orice copil ?tie o poezie, îns? versurile sau vorbele nu sunt îndeajuns dac? ele nu sunt ?i întelese ?i transmise în conformitate cu gândul pe care acestea îl determin?.

Pentru ca cei mici s? în?eleag? importan?a adresabilit??ii ?i formele pe care aceasta le ia, ei vor explora în conven?ie teatral?, prin tehnici de improviza?ie ?i actorie, diferite ipostaze ale lor în diferite situa?ii de via??, reconstruite “în laborator”.

Ce vor dobândi în urma unui astfel de atelier?

 • Un plus de încredere
 • O mai bun? capacitate de a observa
 • O mai bun? concentrare
 • O aten?ie distributiv? substan?ial dezvoltat?
 • O mai bun? ancorare în realitate
 • O capacitate de memorare crescut? ?i o r?bdare mai bine antrenat?
 • O capacitate sporit? de analiz? ?i autoanaliz?
 • O serie de abilit??i de comunicare verbal? ?i nonverbal?
 • Un spor de coeren?? în gând, dar ?i în exprimare

Care sunt obiectivele urm?rite?

 • Cunoa?tere de sine ?i de ceilal?i, presentation skills
 • Dezinhibare, aten?ie, interac?iune
 • Vitez? de reac?ie ?i aten?ie distributiv?
 • Încredere ?i consolidarea grupului
 • Focus, concentrare
 • Identificarea emo?iilor ?i dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale
 • Comunicare ?i exprimare
 • Antrenamentul memoriei
 • Memorie senzorial?, memorie emo?ional?
 • Improviza?ie, spontaneitate
 • Rela?ie ?i reactie

Pentru urm?rirea obiectivelor specifice propuse fiec?rei grupe de vârst?, pedagogul de drama va ac?iona ca un diagnostician, care caut? cu ce tip de exerci?iu s? intervin? ca s? suplimenteze ceea ce îi lipse?te elevului, sau s? “cure?e” ceea ce este în surplus ori contaminat, iar elevul î?i adun? ?i analizeaz? propriile date printr-o experien?? nemijlocit?. Pedagogul de teatru îi ofer? elevului instrumentele pentru ca acesta s? î?i creeze propriul sistem, care îi poate folosi atât în arta dramatic?, cât ?i în via?a de zi cu zi.

 

ATELIERE PENTRU ADOLESCEN?I

 

Prin joc în cadrul gupului, adolescentul î?i dezv?luie aptitudinile ?i nevoile, se exprim? liber ?i î?i modeleaz? personalitatea, poate s? se arate, s? se descopere pe sine, precum ?i pe ceilal?i.

Jocul este metoda cea mai eficient? de înv??are, fiind un catalizator puternic al energiilor psihosociale. Activit??ile pe care le propunem adolescen?ilor au menirea s? stimuleze ?i s? antreneze acele aptitudini necesare pentru îmbun?t??irea capacit??ii de a se exprima ?i comunica mai u?or: colaborare, rela?ionare, empatie, încredere ?i stim? de sine, respect, ascultare, observare etc.

Prin intermediul jocurilor vom încerca s? oferim fiec?ruia ceea ce are nevoie, s? r?spundem la întreb?rile sale, s? stimul?m p?r?ile mai pu?in dezvoltate, s?-l încuraj?m, s? sus?inem sau s? facilit?m dep??irea unui impas. Prin mijloacele creative de exprimare urm?rim dezvoltatrea identit??ii ?i afirm?rii de sine, stimularea încrederii, dezvoltarea asertivit??ii ?i rela?ionarea cu ceilal?i.

Valorile ?i principiile din teatru pentru o înv??are creativ? ?i atractiv?:
– jocurile ?i exerci?iile sunt preluate din metodele ?i tehnicile de formare ale actorului ?i modelate specific pentru a r?spunde nevoilor copiilor:
– elimin?m spiritul competitiv încurajând colaborarea în cadrul grupului ?i descoperirea propriei individualit??i;
– elimin?m conceptul de “gre?eal?” ?i încuraj?m “încercarea”;
– înv???m prin ac?iune, dar ?i observându-i pe ceilal?i;
– elimin?m critica;
– încuraj?m analiza ?i autoanaliza.

Plecând de la aceste premise ?i cunoscând impactul major al jocului în dezvoltarea armonioas?, cre?m programe de jocuri ?i activit??i specifice artei actorului – dar ?i altor arte – prin care adolescen?ii vor antrena acele aptitudini care îi ajut? s? comunice ?i s? colaboreze mai bine, ?i astfel s? fie mai deschi?i.

 

ATELIERE PENTRU ADUL?I

Explorând prin art?, ne vom folosi pe noi în?ine ?i vom lucra cu noi în?ine, pentru a-i descoperi pe cei de lâng? noi, pentru a-i în?elege mai bine, pentru a putea comunica ?i rela?iona mai u?or.

Ce este o masc?? Ce se ascunde în spatele ei? Câte m??ti schimb?m într-o singur? zi? Sau într-un an? Oare câte am schimbat eu pân? acum? În spatele fiec?rei m??ti, ipostaze sau comportament se afl? gânduri, emo?ii, amintiri, tr?iri.

Arta actoriei ne pune la dispozi?ie instrumente si mecanisme de gândire valabile care pot fi aplicate oricând în via?a de zi cu zi. Provoc?rile cursurilor noastre constau în analizarea ?i în?elegerea gândurilor din spatele m??tilor.

Vom face asta prin experimentare ?i ac?iune concret? – ne vom folosi pe noi în?ine, dar ?i de noi în?ine, pentru a-i descoperi pe cei de lâng? noi, pentru a-i în?elege mai bine, pentru a putea comunica ?i rela?iona mai u?or. Pornim de la noi, ne vom însu?i replicile unor personaje care ne-ar putea p?rea îndep?rtate de noi la prima vedere.

Experien?a fiec?ruia va fi apoi îmbog??it? prin explorarea unor situa?ii specifice teatrului, prin intermediul întreb?rii: „Ce-ar fi dac? a? fi eu în situa?ia aceasta?”. Vom g?si împreun? r?spunsurile potrivite, c?utând întreb?rile optime, ?i vom releva adev?rul teatral pornind de la adev?rul personal.

Deosebit ?i incitant este c?, în conven?ia dat? de arta dramatic?, ai toat? libertatea s? gre?e?ti ?i s? înve?i din gre?elile tale. Copilul din voi nu se va sup?ra, ci se va trezi cu poft? de via?? ?i de acumulare.

Facem împreun? primii pa?i pentru o comunitate de non-actori! Textele vi le propunem noi, îns? suntem deschi?i s? explor?m împreun? temele sau interesele propuse de voi. De ce? Suntem de p?rere c? exist? o „foame de roluri” în fiecare dintre noi, o dorin?? de cunoa?tere ?i experimentare prin ochii sau papucii altuia. De aceea v? propunem un cadru liber în care arta actorului serve?te explor?rii vie?ii în toate aspectele ei.

 

SOLU?II PERSONALIZATE PENTRU ORGANIZA?II

Traininguri, workshopuri, cursuri de antrenare a aptitudinilor ?i competen?elor sau team-buildinguri – contacteaz?-ne ?i împreun? vom alc?tui cea mai bun? solu?ie personalizat? conform nevoilor tale!

De ce ar alege compania mea serviciile Continuu?

În viziunea Continuu, arta actorului, desenul, muzica sau improviza?ia se întrep?trund constant, nu doar pentru a ne delecta ?i a ne relaxa, dar ?i pentru a ne aduce în contact cu laturi ale propriilor noastre personalit??i cu care intr?m prea rar în contact.

Ori, întocmai aceste ie?iri din zona de confort, din rutin?, din cotidian, ne fac s? realiz?m cele mai interesante ?i nea?teptate lucruri în leg?tur? cu noi în?ine. Astfel, devenim mai prezen?i în mediul nostru, mai empatici, mai comunicativi, mai eficien?i, iar toate acestea ne fac s? fim mai mul?umi?i în propria noastr? via??.

Smaranda Caragea, trainer principal ?i fondator Continuu, are o experien?? de peste 10 ani în cursuri pentru toate vârstele, antrenând pân? acum peste 2000 de participan?i la cele ma variate tipuri de curs – ?coli de var?, cursuri de scurt? durat?, cursuri de lung? durat?, workshop-uri, team-buiding-uri, sesiuni de antrenare pe obiective specifice etc. Ne recomand? colabor?ri fructuoase cu parteneri precum Jacobs, HP, Allianz-?iriac, Leroy Merlin, Raiffeisen, JCC – Jewish Community Center sau King România

Colabor?m de asemenea cu traineri cu o vast? experien?? în diverse domenii pentru a veni în întâmpinarea clien?ilor no?tri pe c?i cât mai diverse ?i mai adaptate nevoilor unice ale fiec?rei persoane.

Ce obiective urm?rim în cadrul workshopurilor noastre?

 • relaxare, destindere, amuzament
 • dezvoltarea empatiei
 • antrenarea intui?iei
 • cre?terea spontaneit??ii
 • analiz?, autoanaliz?, con?tientizare
 • cre?terea con?tiin?ei de sine (self awareness)
 • deschidere c?tre vulnerabilitate
 • antrenarea flexibilit??ii
 • exersarea st?p?nirii de sine
 • implicare
 • dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale

 

Ce aptitudini antren?m?

 • observare
 • ascultare
 • concesie ?i cooperare
 • analiz? obiectiv?
 • imagina?ie
 • creativitate
 • memorie senzorial?
 • memorie emo?ional? ?i afectiv?
 • empatie ?i intui?ie

 

Care sunt beneficiile pentru companie?

 • Coeziune sporit?, team-spirit
 • Un grad mai mare de motivare
 • Deschidere c?tre cooperare ?i flexibilitate
 • Intui?ie, imagina?ie ?i creativitate sporite
 • Orientare c?tre solu?ii, rezultate ?i eficien??

 

Organiz?m workshop-uri de câteva ore sau câteva zile, pentru 5 sau peste 100 de persoane, recreative sau developmentale. Tot ceea ce trebuie s? faci este s? ne contactezi, s? ne spui ce î?i dore?ti, care sunt rezultatele urm?rite, când, unde ?i cum vrei s? se întâmple lucrurile, iar noi vom concepe, împreun? cu tine, o ofert? perfect adaptat? nevoilor tale organiza?ionale.

Indiferent de cât de specifice sunt nevoile companiei tale, împreun? cu noi vei putea construi workshopul ideal pentru angaja?ii ?i colaboratorii t?i. Fie c? vorbim de

– un „tur de for??” pentru stimularea încrederii de sine pentru echipa de top management

– o serie de workshopuri cu obiective specifice pentru cre?terea gradului de motivare a angaja?ilor

– un team-building reacreativ pentru sporirea coeziunii între peste 100 de angaja?i din întreaga ?ar?

Împreun? suntem convin?i c? vom g?si cea mai bun? solu?ie.