Club de Teatru pentru Pre?colari (4-7 ani)

V? oferim un curs pentru copiii pre?colari, ideal pentru
= Un plus de încredere
= O mai bun? capacitate de observare
= O mai bun? concentrare
= Dezvoltarea aten?iei
= O mai bun? ancorare în realitate
= Antrenarea memoriei ?i a r?bd?rii
= O capacitate sporit? de analiz? ?i autoanaliz?
= Mai bune abilit??i de comunicare verbal? ?i nonverbal?
= Mai mare coeren?? în gând, dar ?i în exprimare

DE CE TEATRU PENTRU PRE?COLARI?
Copiii sunt precum ni?te bure?ei care extrag informa?ia din activit??ile la care sunt expu?i, î?i folosesc toate sim?urile în mod egal pentru a cunoa?te lumea. De aceea vârsta copil?riei este ideal? pentru a experimenta prin intermediul jocurilor de actorie, pentru c?, spre deosebire de omul matur, copilul-bure?el are sim?urile activate, gata s? fie stimulate.

CE FACEM ÎN CADRUL CURSULUI?
Cursul propune o activitate relaxant? ?i constructiv? pentru copii. Ei vor participa la un atelier intensiv de actorie ?i improviza?ie, care are la baz? tehnicile de dezvoltare a calit??ilor de comunicare, rela?ionare, încredere ?i con?tientizare a mediului ?i a sinelui.
Pe parcursul întâlnirilor vom urm?ri dezvoltarea aptitudinilor artistice ?i vor face cuno?tin?? cu roluri, poezii ?i scenete. De asemenea, în primele ?edin?e vom lucra exerci?ii care se refer? la în?elegerea spa?iului scenic, rela?ionare, aten?ie distributiv?, r?bdare, deschidere ?i dezinhibare, comunicare ?i creativitate.
Vom avea invitat din când în când un actor specializat în pedagogie pentru dic?ie ?i logopedie, care va interveni cu exerci?ii în func?ie de nevoile identificate.
Cursul se finalizeaz? cu un spectacol oferit p?rin?ilor ?i celor dragi în care copiii vor avea ocazia s? î?i prezinte rezultatul muncii în echip?.

Modalitatea cea mai u?oar? ?i mai pl?cut? pentru a-i face pe copii s? se descopere ?i s? fie cât mai con?tien?i de ei în?i?i ?i de calit??ile pe care le au este prin intermediul JOCULUI.

Obiective specifice grupei de vârst?:
– identificarea aptitudinilor deja existente, descoperirea de noi aptitudini
– dezvoltare aptitudini prin antrenament ?i joc
– folosirea vocii într-o varietate de moduri pentru explorare ideilor ?i emo?iilor
– folosirea mi?c?rii ?i implicarea corporal? pentru explorarea ideilor ?i emo?iilor
– s? dobândeasc? siguran??, atât individual cât ?i în cadrul grupului în timpul jocurilor
– implicare ?i participare în activit??i ?i jocuri
– în?elegere, r?bdare ?i respect fa?? de parteneri
– adaptare just? la modalitatea de lucru ?i respectarea regulilor jocurilor

Fiecare modul nou propune o nou? tem? dramaturgic? ?i noi deschideri de explorare dramatic?. ATENTIE! Participarea la module nu este condi?ionat? de participarea la un modul anterior.

VREAU S? ?TIU MAI MULT!
Universul copiilor este întotdeauna un subiect fascinant. Totu?i unii copii au probleme în a se exprima în mod natural. Tot ceea ce au ei nevoie pentru a se sim?i în largul lor este cunoa?terea de sine.
Integrarea social? este un factor determinant în educa?ia copilului, iar acesta trebuie s? aib? curaj s? se exprime firesc ?i în conformitate cu fiecare situa?ie în care este pus. Pentru asta, copiii au nevoie s? cunoasc? ?i s? fac? diferen?a între mam? ?i profesor, între adult ?i copil, între autoritate ?i liberatate, s? ?tie s? se adapteze firesc situa?iilor în care este pus ?i s? în?eleag? c? el r?mâne acela?i, dar raporturile dintre el ?i celelalte persoane cu care intr? în contact se pot schimba în func?ie de mai mul?i factori: nivelul de cunoa?tere al persoanei, vârst?, interese, educa?ie etc.

Pentru urm?rirea obiectivelor propuse, pedagogul de teatru va ac?iona ca un diagnostician care caut? cu ce tip de exerci?iu s? intervin? ca s? suplimenteze ceea ce îi lipse?te elevului s?u s? cure?e ceea ce este în surplus, iar elevul î?i adun? date proprii printr-o experien?? nemijlocit?. Pedagogul de teatru îi ofer? elevului instrumentele pentru ca acesta s? î?i creeze propriul sistem care îi poate folosi fie în arta dramatic?, fie în via?a de zi cu zi.

CÂND? UNDE? CÂT COST??

Spa?iul nostru se afl? în str. Alexandru D. Xenopol nr. 19, etajul 1, în zona Gr?dina Icoanei, intrarea dinspre str. Polon?, la 5 minute de mers pe jos de metrou Pia?a Roman?.

Vezi toate detaliile despre urm?torul modul în sec?iunea noastr? de magazin!

CINE SUNT TRAINERII?

Trainer: Simona Stoicescu // Coordonator: Smaranda Caragea