Club de Teatru pentru Copii (7-11 ani)

!!!NOU!!! Acum po?i s? achi?i doar prima ?edin??, pentru a-i asigura copilului t?u locul în grup?. La prima ?edin?? po?i s? te decizi dac? achi?i integral – caz în care ai o reducere de 15%, sau po?i s? alegi s? achi?i în 2 sau 3 rate. Vezi detalii de plat? AICI.

V? oferim un curs pentru copii, ideal pentru
= Un plus de încredere
= O mai bun? capacitate de observare
= O mai bun? concentrare
= Dezvoltarea aten?iei
= O mai bun? ancorare în realitate
= Antrenarea memoriei ?i a r?bd?rii
= O capacitate sporit? de analiz? ?i autoanaliz?
= Mai bune abilit??i de comunicare verbal? ?i nonverbal?
= Mai mare coeren?? în gând, dar ?i în exprimare

DE CE AR ALEGE UN COPIL UN CURS DE TEATRU?
La ?coal?, acas?, în parc – peste tot e plin de reguli. Toat? lumea ne cere s? fim serio?i ?i con?tiincio?i. Cum ar fi s? înve?i ceva doar jucându-te? S? înve?i, dar s? nu scrii, s? nu ai teme, s? po?i s? gre?e?ti f?r? s? fii certat.
Într-un atelier de jocuri de actorie NU exist? gre?eal?, exist? doar ÎNCERCARE. ?i cu fiecare încercare descop?r ceva nou, dar m? ?i distrez împreun? cu colegii mei.
Joaca ?i jocul nu sunt interzise – ele sunt chiar obligatorii! Pot s? fiu cine vreau ?i cum vreau eu, împrumut m??ti ?i explorez situa?ii noi, ?i a?a aflu despre mine de ce anume sunt în stare, dar ?i c? pot mult mai mult.

CE FACEM ÎN CADRUL CURSULUI?
Workshopul nostru î?i propune ca, prin intermediul tehnicilor de teatru, s? îi aduc? pe cei mici în variate situa?ii care s? îi ajute s? identifice rapid emo?iile sau sentimentele resim?ite, pentru ca ulterior s? reu?easc? s? comunice mai u?or cu cei din jur.
Experimentarea diferitelor ipostaze în conven?ia teatral? creeaz? un precedent, dezvoltând astfel capacitatea copiilor de a empatiza sau a rezona mai u?or în cadrul situa?iilor de via?? ulterioare, antrenând de fapt intui?ia.
Orice copil ?tie o poezie, îns? versurile sau vorbele nu sunt îndeajuns dac? ele nu sunt ?i în?elese ?i transmise în conformitate cu gândul pe care acestea îl determin?.
Pentru ca cei mici s? în?eleag? importan?a adresabilit??ii ?i formele pe care aceasta le ia, ei vor explora în conven?ie teatral?, prin tehnici de improviza?ie ?i actorie, diferite ipostaze ale lor în diferite situa?ii de via??, reconstruite “în laborator”.

Obiective specifice pentru aceast? grup? de vârst?:
– identificarea aptitudinilor deja existente, descoperirea de noi aptitudini
– dezvoltare aptitudini prin antrenament ?i joc
– dezvoltarea capacit??ii introspective
– acceptarea diferen?elor ?i eliminarea prejudec??ilor prin deschidere c?tre in?elegere
– antrenarea capacit??ii de asociere pentru a stimula creativitatea, imagina?ia ?i memoria
– investirea imagina?iei ?i creativit??ii în temele propuse prin identificare de solu?ii ?i c?i de rezolvare
– explorarea ?i exprimarea unor variet??i de teme (putere, control, rela?ii, raport de statut, conflict)
– folosirea con?tient? a corpului ?i a vocii pentru a transmite sensuri ?i subîn?elesuri
– explorarea, reprezentarea conceptelor abstracte sus?inute de gând ?i inten?ie concret?
– implicare colaborativ?, responsivitate ?i responsabilitate individual? în cadrul grupului
– acordarea de feedback pentru rafinarea muncii
– analizarea rolurilor ?i asumarea situa?iilor dramatice propuse
– lucru în echipe aleatorii ?i colaborare în îndeplinirea temelor
– fi?? ?i cercetare pentru construc?ia personajului
– reflectare în rol, reflectare distan?at de rol
– identificarea ?i analiza valorilor din textul dramatic
– distribuirea intern? a rolurilor pentru realizarea unei produc?ii interne în cadrul grupului

Fiecare modul nou propune o nou? tem? dramaturgic? ?i noi deschideri de explorare dramatic?. ATENTIE! Participarea la module nu este condi?ionat? de participarea la un modul anterior.

CÂT COST??
Pre?ul pentru un întreg modul este de 750 lei (75 lei/?edin??). Dac? achita?i integral pân? cel târziu pe 15 septembrie prima v? oferim o reducere de 15% – pre?ul devine astfel de doar 637.50 lei! 🙂 Alternativ, pute?i s? achita?i în 3 tran?e egale. Plata se poate face prin online prin card bancar sau în numerar, la sediul nostru. VEZI AICI pe larg care sunt toate op?iunile de plat? online.
Încuraj?m cu t?rie prezen?a la fiecare or? de curs. În cazul pl??ii anticipate v? oferim îns? posibilitatea de a ne spune de la început cel mult dou? date la care ?ti?i sigur c? nu ajunge?i – acestea se vor sc?dea din pre?ul total, iar reducerea va deveni de 10%.

CÂND?
10 ?edin?e, în fiecare sâmb?t?, începând cu 22 septembrie, între 11:30 ?i 13:00 (durata unei ?edin?e este de 90 min), cu spectacol în ultima ?edin??. ?edin?ele din 27 octombrie, 3 noiembrie ?i 1 decembrie nu se ?in.
(ne rezerv?m dreptul de a amâna, în cazuri excep?ionale, începerea cursului, cu maximum 2 s?pt?mâni, pentru a putea asigura un grad optim de ocupare a locurilor ?i astfel o grup? cât mai complet? ?i eficient?).

UNDE?
Spa?iul nostru se afl? în str. Alexandru D. Xenopol nr. 19, etajul 1, în zona Gr?dina Icoanei, intrarea dinspre str. Polon?, la 5 minute de mers pe jos de metrou Pia?a Roman?.

CINE SUNT TRAINERII?

Trainer: Sorin Dobrin // Coordonator: Smaranda Caragea

EXCELENT! CUM M? ÎNSCRIU?
Pentru înscrieri v? rug?m s? completa?i formularul de înscriere, sau ne pute?i contacta prin e-mail la inscrieri@continuu.ro sau la num?rul de telefon 0731 223 675.
Num?r maxim de participan?i: 14.