PENTRU ADOLESCENTI

Prin joc în cadrul gupului, adolescentul î?i dezv?luie aptitudinile ?i nevoile, se exprim? liber ?i î?i modeleaz? personalitatea, poate s? se arate, s? se descopere pe sine, precum ?i pe ceilal?i.

Jocul este metoda cea mai eficient? de înv??are, fiind un catalizator puternic al energiilor psihosociale. Activit??ile pe care le propunem adolescen?ilor au menirea s? stimuleze ?i s? antreneze acele aptitudini necesare pentru îmbun?t??irea capacit??ii de a se exprima ?i comunica mai u?or: colaborare, rela?ionare, empatie, încredere ?i stim? de sine, respect, ascultare, observare etc.

Prin intermediul jocurilor vom încerca s? oferim fiec?ruia ceea ce are nevoie, s? r?spundem la întreb?rile sale, s? stimul?m p?r?ile mai pu?in dezvoltate, s?-l încuraj?m, s? sus?inem sau s? facilit?m dep??irea unui impas. Prin mijloacele creative de exprimare urm?rim dezvoltatrea identit??ii ?i afirm?rii de sine, stimularea încrederii, dezvoltarea asertivit??ii ?i rela?ionarea cu ceilal?i.