Sketch-uri: Clubul de Teatru pentru Non-actori Încep?tori

“Talentul este o mare capacitate de experimentare” 
Viola Spolin

Te invit?m la un curs ideal pentru tine dac? urm?re?ti
– dezvoltarea empatiei
– antrenarea intui?iei
– cre?terea spontaneit??ii
– analiz?, autoanaliz?, con?tientizare
– cre?terea con?tiin?ei de sine (self awareness)
– deschidere c?tre vulnerabilitate
– antrenarea flexibilit??ii
– exersarea st?pânirii de sine
– implicare
– dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale

ÎN CE CONST? ACEST CURS?
Antrenament. Analiz?. Explorare. Repeti?ie. Repeti?ie. Repeti?ie. Reprezenta?ie!!!
Dac? î?i place joaca ?i jocul ?i vrei s? faci primii pa?i c?tre scen? – acum este momentul t?u. Începem prin familiarizare cu arta actoriei ?i tot ceea ce presupune ea, continu?m cu jocuri de cunoa?tere – pentru a înv??a s? cunoa?tem personajele – dar ?i de autocunoa?tere – pentru a vedea cum suntem noi în diverse situa?ii date, pentru ca mai apoi s? ridic?m câteva sketch-uri pe care s? le prezent?m în cadrul unui spectacol cu prietenii ?i familia, într-o loca?ie central?! 🙂 Ulterior, dac? ve?i vrea s? repeta?i experien?a spectacolului, ne vom asigura c? ve?i primi întreg sprijinul nostru.

Pasul 1: Coeziunea grupului.
Cunoa?tere. Rela?ionare. Comunicare. Cooperare ?i interac?iune pe text.
– antrenarea grupului în jocuri interactive de încredere, relaxare, acceptare, explorare, destindere, control, adaptabilitate ?i dezinhibare sau eliminarea unor inhibi?ii.

Pasul 2: Texte fixe. Explorarea sinelui în situa?ii. Construc?ie de scene.
Jocuri de rol: Eu în situa?ie cunoscut?
Eu în situa?ie necunoscut?
Alt eu în situa?ie cunoscut?
Alt eu în situa?ie necunoscut?.
Descifrarea ?i analiza textului dramatic. Integrarea procesului dramatic. Asumarea situa?iilor ?i a personajelor.

Pasul 3: De la repeti?ie la reprezenta?ie.
Stabilirea cadrului comun, fixarea op?iunilor, refacerea procesului dramatic, repetarea scenelor ?i ridicarea spectacolului final.

CE APTITUDINI ANTREN?M?
– observare
– ascultare
– concesie ?i cooperare
– analiz? obiectiv?
– imagina?ie
– creativitate
– memorie senzorial?
– memorie emo?ional? ?i afectiv?
– empatie ?i intui?ie

CE NE PROPUNEM?
Deosebit ?i incitant este c?, în conven?ia dat? de arta dramatic?, ai toat? libertatea s? gre?e?ti ?i s? înve?i din gre?elile tale. Copilul din voi nu se va sup?ra, ci se va trezi cu poft? de via?? ?i de acumulare.
Facem împreun? primii pa?i pentru o comunitate de non-actori!

Ne propunem s? form?m o trup? de teatru format? exclusiv din non-actori, care s? primeasc? informa?ia necesar? ?i s? dispun? de antrenamentul psiho-fizic specific actorilor, pentru ca apoi, în timp, s? prind? aripi pentru a explora prin intermediul rolurilor doar cu îndrumarea unui actor.

Textele vi le propunem noi, îns? suntem deschi?i s? explor?m împreun? temele sau interesele propuse de voi. De ce? Suntem de p?rere c? exist? o „foame de roluri” în fiecare dintre noi, o dorin?? de cunoa?tere ?i experimentare prin ochii sau papucii altuia. De aceea v? propunem un cadru liber în care arta actorului serve?te explor?rii vie?ii în toate aspectele ei.

CE AVANTAJE AM?
– Trei traineri coordonatori;
– Posibilitatea de acces la spa?iu pentru repeti?ii în lipsa trianerilor cu programare pentru repeti?ii extra;
– Reduceri atractive pentru plata integral? în avans! 🙂

CÂT COST??
Pre?ul pentru un întreg modul este de 900 lei (adic? 75 lei/?edin??).
La plata integral? a celor 12 ?edin?e pân? cel târziu pe 10 ianuarie beneficia?i de o reducere special? din partea noastr? de 15% – pre?ul fiind astfel de 765 lei! Dac? ?ti?i sigur c? ve?i lipsi la una sau dou? ?edin?e (o zi de na?tere, o deplasare, un training etc) v? oferim posibilitatea de a le elimina din calculul total, beneficiind îns? în continuare de o reducere de 10% .

CÂND?
12 ?edin?e, în fiecare miercuri începând cu 16 ianuarie pân? pe 3 aprilie, între 19:00 ?i 21:00, cu spectacol în ultima ?edin??. (ne rezerv?m dreptul de a amâna, în cazuri excep?ionale, începerea cursului, cu maximum 2 s?pt?mâni, pentru a putea asigura un grad optim de ocupare a locurilor ?i astfel o grup? cât mai complet? ?i eficient?).

Vezi toate detaliile despre urm?torul modul în magazinul nostru de cursuri!