Teatru Aplicat: de la Introspec?ie la Personaj

CE FACEM ÎN CADRUL CURSULUI?
V? propunem un laborator de joc ?i explorare a comportamentelor ?i a situa?iilor, prin utilizarea tehnicilor de actorie, cu reprezenta?ie la final! Jocurile, exerci?iile de grup, cele individuale ?i scenele scurte vor fi modalitatea prin care ne vom antrena, vom descoperi ?i prin care ne vom conecta la sine ?i la mediu.

// Trainer: Alexandra Salceanu, Coordonator: Smaranda Caragea
// 10 ?edin?e
// în fiecare luni
// 19:00-21:30
// teatru
// actorie
// dezvoltare personal?
// orice vârst? (adul?i)
// orice nivel de experien??
// 750 lei – reducere la plata integral?!

CARE SUNT OBIECTIVELE?
– dezvoltarea empatiei
– exerci?iul introspec?iei
– cre?terea con?tiin?ei de sine (self awareness)
– deschidere c?tre vulnerabilitate
– antrenarea flexibilit??ii
– exersarea st?pânirii de sine
– implicare
– dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale

CE APTITUDINI ANTREN?M?
– observare
– ascultare
– cooperare
– analiz? obiectiv?
– imagina?ie
– creativitate
– memorie senzorial?
– memorie emo?ional?

VREAU S? ?TIU MAI MULT!
Ce este o masc?? Ce se ascunde în spatele ei? Câte m??ti schimb?m într-o singur? zi? Sau într-un an? Oare câte am schimbat eu pân? acum?
În spatele fiec?rei m??ti, ipostaze sau comportament se afl? gânduri, emo?ii, amintiri, tr?iri.

Arta actoriei ne pune la dispozi?ie instrumente si mecanisme de gândire valabile care pot fi aplicate oricând în via?a de zi cu zi.
Provocarea laboratorului nostru const? în analizarea ?i în?elegerea gândurilor din spatele m??tilor.

Vom face asta prin experimentare ?i ac?iune concret? – ne vom folosi pe noi în?ine, dar ?i de noi în?ine, pentru a-i descoperi pe cei de lâng? noi, pentru a-i în?elege mai bine, pentru a putea comunica ?i rela?iona mai u?or.
Pornim de la noi, ne vom însu?i replicile unor personaje care ne-ar putea p?rea îndep?rtate de noi la prima vedere.

Experien?a fiec?ruia va fi apoi îmbog??it? prin explorarea unor situa?ii specifice teatrului, prin intermediul întreb?rii: „Ce-ar fi dac? a? fi eu în situa?ia aceasta?”.
Vom g?si împreun? r?spunsurile potrivite, c?utând întreb?rile optime, ?i vom releva adev?rul teatral pornind de la adev?rul personal.

Atelierul se adreseaz? adul?ilor.

CÂND?
Începând cu 17 septembrie pân? în 19 noiembrie
Durata: 10 ?edin?e
În fiecare zi de luni, de la ora 19:00 pân? la ora 21:30
(ne rezerv?m dreptul de a amâna, în cazuri excep?ionale, începerea cursului, cu maximum 2 s?pt?mâni, pentru a putea asigura un grad optim de ocupare a locurilor ?i astfel o grup? cât mai complet? ?i eficient?).

UNDE?
Str. Alexandru D. Xenopol nr. 19, etajul 1. Spa?iul se afl? în zona Gr?dina Icoanei, intrarea dinspre str. Polon?.

CÂT COST??
Pre? integral: 750 lei (75 lei/?edin??).
La plata integral? a celor 10 ?edin?e pân? cel târziu pe 10 septembrie beneficia?i de o reducere special? din partea noastr? de 15% – pre?ul fiind astfel de 637,50 lei! 🙂 Alternativ po?i s? achi?i în 2 sau rate egale. Plata se poate face prin online prin card bancar sau în numerar, la sediul nostru. VEZI AICI pe larg care sunt toate op?iunile de plat? online.

Locurile se ocup? dup? regula primul venit – primul servit; un loc se consider? rezervat dup? achitarea unui avans (50%). Plata se poate efectua prin transfer bancar sau în numerar la sediul nostru. Dac? ne anun?i de la înscriere c? nu po?i participa la un num?r de maxim 2 ?edin?e, acelea se scad din pre?ul total al atelierului, iar reducerea de 15% se anuleaz?, aplicându-se o reducere de 10% pentru plata în avans, indiferent de momentul în care aceasta se face (cel târziu pân? la prima ?edin??).

CINE E TRAINER?

Alexandra Salceanu ?i Smaranda Caragea.

EXCELENT! CUM M? ÎNSCRIU?
Pentru înscrieri v? rug?m s? completa?i formularul de înscriere, sau ne pute?i contacta prin e-mail la inscrieri@continuu.ro sau la num?rul de telefon 0731 223 675.